SIMONS

System SIMONS umożliwia monitorowanie jednostek pływających za pomocą automatycznego przetwarzania obrazów SAR lub panchromatycznych obrazów optycznych w połączeniu z informacjami uzyskanymi przez transmisyjne sieci kooperacyjne takie jak AIS. Aktualnie obejmuje następujące usługi:

 • Wykrywanie złożonych obiektów, np. statków lub różnego rodzaju platform statycznych.
 • Klasyfikacja jednostek pływających według wcześniej zdefiniowanych kategorii.
 • Śledzenie obiektów ruchomych, głównie jednostek pływających.
 • Wykrywanie i monitorowanie wycieków ropy naftowej.
 • Wykrywanie gór lodowych.
 • Monitorowanie dynamiki czasowej wybrzeża.
 • Wykrywanie anomalii w jednostkach pływających.

System SIMONS składa się z dwóch podstawowych modułów:

 1. Moduł przetwarzania obrazów z obserwacji Ziemi, który dostarcza dane do analizy tych obrazów oraz ekstrakcji cech i związanych z nimi atrybutów.
 2. Moduł scalający, który łączy dane wyjściowe z modułu przetwarzania obrazów z obserwacji Ziemi z danymi z innych uzupełniających źródeł (AIS, otwarte warstwy danych geograficznych itp.), generujący raporty o wysokiej wartości dodanej.

SIMONS przekazuje wyniki za pomocą dwóch mechanizmów:

 1. Pliki w formacie ESRI Shapefile lub XML
 2. Usługi sieciowe, wykorzystujące wcześniej określoną architekturę drzewa XML

W obu przypadkach przekazywane informacje są takie same i umożliwiona jest ich integracja z systemami wizualizacji opracowanymi przez strony trzecie, takimi jak inne przeglądarki GIS lub bardziej złożone systemy zarządzania danymi. SIMONS oferuje opcję wykorzystania SOCRATES OC jako domyślnej przeglądarki w pakiecie zamkniętym.

SIMONS oferowany jest w dwóch wariantach:

 1. Samodzielny moduł do uruchamiania w środowiskach lokalnych.
 2. Moduł sieciowy dla środowisk rozproszonych, w którym użytkownik zdalnie kontroluje realizację wybranych usług i otrzymuje oczekiwane warstwy informacji.

SIMONS jest zaprogramowany w Javie, z wyjątkiem modułu przetwarzania obrazów z obserwacji Ziemi, który jest zaprogramowany w Matlab i kompilowany do formatu C. Pakiet jest dostarczany w pliku aplikacji Java.

SIMONS został zaprojektowany w oparciu o filozofię SOA, jako system modułowy, elastyczny, niezawodny i niewymagający nadzoru. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

Monitorowanie jednostek pływających