SISTEMES ELECTRÒNICS DE PEATGE

Les noves polítiques impositives i de control de trànsit per pal·liar els problemes de finançament, congestió i contaminació han despertat unes expectatives enormes en les administracions centrals i locals. GMV porta diversos anys treballant en la recerca i el desenvolupament de sistemes avançats de peatge electrònic (ETC) basats en posicionament per satèl·lit (GNSS) que permeten aplicar amb la flexibilitat necessària polítiques de pagament per ús (road charging) o pagament per congestió (congestion charging).

L’objectiu fonamental de la solució desenvolupada per GMV és garantir que els càrrecs als vehicles no es vegin afectats per errors ocasionals en el sistema de posicionament, és a dir, garantir la integritat del cobrament. Amb això, el sistema disposa d’evidència irrefutable i auditable que justifica l’import que s’ha de cobrar i permet tant fitar la probabilitat de tenir reclamacions justificades com assegurar la resistència al repudi.

L’equip mòbil GNSS de GMV, anomenat ALLROAD Integrity, està basat en GPS i EGNOS i, a més de proporcionar la posició estimada del vehicle, com qualsevol receptor GNSS comercial, també proporciona el que anomenem un Radi de Protecció. El Radi de Protecció defineix un cercle al voltant de la posició dins el qual s’assegura amb una probabilitat pròxima a 100% (1.-1.10-7) que es troba la posició real del vehicle.

La solució de GMV permet reduir considerablement el cost d’un sistema de peatge basat en GPS, i fa viable estendre l’ús d’aquesta tecnologia a sistemes urbans de control de congestió o fins i tot a sistemes nacionals de peatge per ús generalitzat.

En aquesta línia, GMV també ha desenvolupat un equip mòbil, anomenat U10T (i el seu successor U20T), que proporciona les diferents funcionalitats requerides per al peatge electrònic basat en GNSS; a més, incorpora un mòdul DSRC (5.8 GHz) per facilitar tasques de control o enforcement o susceptible de ser utilitzat com a tag per a peatge electrònic.

El dispositiu U10T és un equip altament fiable i precís en el càlcul del peatge, ja que incorpora tecnologia patentada de GMV per a aquest propòsit.

L’equip de peatge electrònic U10T forma part de la família de dispositius embarcats dissenyats i fabricats per GMV per a diferents propòsits en els sectors del ferrocarril, transport públic, gestió de flotes i automoció i incorpora tot el coneixement de GMV en navegació per satèl·lit i en equips embarcats per contribuir a dur a terme un peatge electrònic a un preu competitiu.