air Descripció del sistema

air implementa l’eina d’execució d’aplicacions (APEX) definida per l’especificació ARINC 653 mitjançant una tecnologia de virtualització.

Cada partició alberga el seu propi sistema operatiu paravirtualitzat que implementa una lògica concreta de programació, comunicació entre processos i una interfície de programació d’aplicacions (API).

El sistema operatiu de la partició (POS) és virtualitzat i executat sobre el Kernel d’Administració de Particions (PMK).

El PMK és un kernel extraordinàriament simple que només ofereix Rutines d’Interrupció de Servei (ISR), com temporitzador o interrupcions de maquinari. Per sota del PMK es troba una Capa d’Abstracció de Maquinari (HAL), que inicialitza els recursos essencials perquè funcioni el PMK.

aor: PMK

L’APEX implementa els sistemes ARINC 653 utilitzant un enfocament de dos nivells:

  • APEX Layer, que implementa A653Logic (inclosa la programació, els serveis temporals, etc.) 
  • APEX Core Layer, que depèn dels serveis POS i MOS subjacents
     
air: APEX