“El sector salut, per ser sostenible, ha de fer la seva transformació digital”

GMV, en la II Trobada d’Economia Digital parlant de la Transformació Digital en el sector Salut

Carlos Royo, director de Desenvolupament de Negoci de Sanitat de GMV, ha participat a la taula de debat “La transformació digital en el sector salut” en el marc de l’esdeveniment organitzat per AMETIC “Claus de la transformació digital: II Trobada d’Economia Digital”.

Tal com ha exposat Carlos Royo, cal un lideratge polític clar per dur a terme la transformació digital del sector salut, imprescindible per fer-la sostenible. Una transformació que no s’ha de circumscriure a la digitalització de processos, sinó que ha d’estar dirigida a la provisió de serveis digitals per a un pacient format i informat, propietari de la seva informació de salut. Una informació que ha de ser interoperable perquè aquest la utilitzi quan calgui, proporcionada i custodiada per les institucions. És necessari l’impuls perquè el Ministeri de Sanitat coordini mecanismes capaços de desenvolupar polítiques integradores, mètodes de governança que prevegin, entre altres coses, la mobilitat de la informació, patrons d’ús, etc.

D’altra banda, segons Carlos Royo, “els metges han de liderar la veracitat de la informació o assegurar que la informació que llegeixi el pacient a Internet sigui correcta”. Per concloure, el director de Desenvolupament de Negoci de Sanitat de GMV va fer al·lusió al concepte de cost oportunitat a l’hora d’expressar la ineludible inversió que cal fer per digitalitzar la sanitat, perquè “no es tracta tant de les prestacions que la inversió en TIC proporciona, que és evident, sinó de tenir consciència que si no es du a terme la inversió, constatarem que s’estan fent malament les coses”.

GMV, en la II Trobada d’Economia Digital parlant de la Transformació Digital en el sector Salut

Fernando Mugarza, president de SC&R; Carlos Royo, director de Desenvolupament de Negoci de Salut de GMV Secure e-Solutions; Manuel Vilches, director general de l’IDIS, i Luis Fernando Álvarez-Gascón, director general de GMV Secure e-Solutions