GMV osiąga doskonałe wyniki w programie EDIDP

Firma GMV została wybrana na wykonawcę 4 spośród 16 projektów zakwalifikowanych przez Europejski Fundusz Obrony do pierwszej fazy programu EDIDP. Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) jest dwuletnim programem mającym na celu poprawę konkurencyjności przemysłu obronnego UE i tym samym przyczynienie się do strategicznej autonomii Unii.

Głównym zamierzeniem programu jest wspieranie, poprzez współfinansowanie przez UE, wysiłków przemysłu obronnego UE w zakresie rozwoju sprzętu i technologii. Jego budżet wynosi 500 mln euro na lata 2019 i 2020 (245 mln EUR na rok 2019 i 255 mln EUR na rok 2020). Cztery projekty, w których uczestniczy GMV, opiewają na łączną kwotę 155 mln euro, co stanowi ponad 50% całkowitego budżetu pierwszego etapu programu EDIDP. Wszystkie one wpisują się w działania Stałej Współpracy Strukturalnej w dziedzinie Obrony (PESCO) i są projektami strategicznymi dla Unii Europejskiej.

EDIDP

W ramach programu GMV działa głównie w obszarach, w których posiada obszerną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu wszystkie zgłoszone przez firmę propozycje zostały zaakceptowane. Wymienione poniżej kontrakty przyznane GMV koncentrują się na rozwoju systemów dowodzenia i kontroli, nawigacji, pojazdów bezzałogowych oraz cyberbrony:

  • Europejski strategiczny system dowodzenia i kontroli (ESC2), który wzmocni potencjał UE w zakresie dowodzenia i kontroli na potrzeby uczestnictwa państw członkowskich we wspólnych misjach międzynarodowych. Firma GMV od 2016 r. jest zaangażowana w prace nad unijnym systemem dowodzenia, kontroli i informacji (EUCCIS) i odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju.
  • Projekt GEODE, mający na celu opracowanie systemu pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji (PNT) dla aplikacji obronnych w oparciu o usługę publiczną o regulowanym dostępie (PRS) systemu Galileo, w której realizacji GMV od lat odgrywa kluczową rolę. W ramach programu GEODE Hiszpania rozwija systemy nawigacyjne przeznaczone dla marynarki wojennej, w tym odbiorniki PRS. GMV odpowiada za funkcje przetwarzania sygnałów, rozwiązania nawigacyjne i pomiar czasu.
  • Zintegrowany bezzałogowy system naziemny (Integrated Unmanned Ground System – iMUGS), który eksploruje nowe rozwiązania dotyczące prowadzenia i koordynacji operacji z wykorzystaniem platform załogowych i bezzałogowych (MUT – Manned-Unmanned Teaming), w tym rojów. System ten umożliwi państwom członkowskim wykorzystanie bezzałogowych pojazdów w logistyce i ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), zmniejszając tym samym obciążenie i zwiększając bezpieczeństwo żołnierzy. GMV będzie koordynatorem komponentu kierowania i dowodzenia oraz interoperacyjności C4ISR, wnosząc do projektu swoje doświadczenie w zakresie naziemnych systemów C2 i interoperacyjności JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).
  • Projekt PANDORA, mający na celu poprawę zdolności UE w zakresie cyberobrony poprzez rozwiązanie umożliwiające wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, pozwalające na wymianę istotnych informacji pomiędzy państwami członkowskimi. GMV będzie uczestniczyć we wdrażaniu platformy oprogramowania do monitorowania sytuacji oraz wymiany informacji pomiędzy agencjami i państwami.

Dzięki aktywnemu udziałowi w wymienionych powyżej projektach GMV będzie również kluczowym graczem w drugiej fazie działań Europejskiego Funduszu Obrony, która rozpocznie się w 2021 r. i która oznacza istotne zwiększenie inwestycji Komisji Europejskiej oraz zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie programów obronnych.