GMV na tegorocznej Konferencji NATO w Portugalii

W cyberprzestrzeni nie ma granic fizycznych, przez co zagrożenia cybernetyczne stają się coraz groźniejsze i coraz bardziej destruktywne.  Wobec zaistniałej sytuacji, do strategicznych planów NATO włączono konieczność stworzenia skutecznych ram współpracy na polu cyberobrony, pozwalających na efektywny odpór aktualnych i przyszłych zagrożeń. Zgodnie z Koncepcją Strategiczną NATO przyjętą w listopadzie 2010 r. w Lizbonie, koncepcja inteligentnej obrony stara się budować synergie i promować wspólne działania członków sojuszu mające na celu rozwój i utrzymanie niezbędnych zdolności wojskowych.

Strategia inteligentnej obrony przyjęta przez NATO ma za zadanie unikanie powielania działań realizowanych przez kraje członkowskie poprzez integrację inicjatyw związanych z rozwojem zdolności wojskowych (łączenie i udostępnianie), wspólne ustalanie priorytetów i koordynację wysiłków NATO i państw sojuszniczych. W obszarze cyberobrony zainicjowano już trzy projekty dotyczące inteligentnej obrony: Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2), Malware Information Sharing Platform (MISP) y Multinational Cyber Defence Education and Training (MNCDE&T).  Inteligentna obrona NATO opiera się na współpracy między sojusznikami i wymaga ciągłych innowacji w obszarze cyberobrony.

3. Konferencja nt. Cyberobrony NATO, poświęcona inteligentnej obronie (CD SDP), odbyła się w Akademii Wojskowej Amadora w Portugalii pod koniec kwietnia. W trakcie konferencji podkreślono konieczność współpracy między NATO, sektorem przemysłowym i placówkami akademickimi, zwrócono też uwagę na wspólne i skoordynowane działania Sojuszu i UE. Wspomniane powyżej projekty obronne NATO (MNCD2, MISP y MNCDE&T) mają na celu przede wszystkim połączenie wysiłków przemysłu i placówek akademickich, zarówno w poszczególnych krajach członkowskich, jak na szczeblu międzynarodowym.

GMV zaprezentowała na konferencji swe doświadczenia w sektorze cyberbezpieczeństwa oraz najnowsze postępy w dziedzinie cyberobrony, które mogą się przyczynić do rozwiązania wyzwań, którym muszą aktualnie sprostać siły bezpieczeństwa.

Nato Conference I

José Neves, dyrektor sekcji bezpieczeństwa i obronności GMV Portugalia odpowiedział na pytania przedstawicieli sił bezpieczeństwa: portugalskiego sekretarza stanu ds. obrony i dowódcy portugalskich sił zbrojnych. Stoisko GMV odwiedzili przedstawiciele różnych krajów (między innymi Hiszpanii, USA, Brazylii, Algierii) i organizacji międzynarodowych (Europejskiej Agencji Obrony i NATO), którzy mieli okazję zapoznać się bezpośrednio ze strategią naszej firmy na rynku obronności.