GMV na Discovery Day zorganizowanym przez Narody Zjednoczone

GMV wzięło udział w „Discovery Day Session: Satellites Enhancing Livelihoods”, na którą zostało zaproszone w charakterze eksperta w zakresie teledetekcji i obserwacji Ziemi. Imprezę zorganizowało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Przestrzeni Kosmicznej (United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA) przy współpracy z GEO (Group on Earth Observation) i pod patronatem Digital Globe.

Discovery Day

Na konferencji, która miała miejsce 11 maja w Genewie, omówiono, między innymi, tematy takie jak synchroniczne zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych misji obserwacji Ziemi, „wielkie dane geoprzestrzenne” – Big Data, jakość danych wolno dostępnych i pochodzących z sieci społecznościowych czy szybka wizualizacja nowych obrazów zgromadzonych przez misje satelitarne.

GMV zaprezentowało kilka rozwiązań wykorzystania obrazów zgromadzonych przez satelity do poprawy warunków życia zgodnie z celami rozwoju Narodów Zjednoczonych w aspektach związanych z bezpieczeństwem żywności, dostępnością i jakością wody, zrównoważonym rozwojem miast, planowaniem usług socjalnych w skali lokalnej oraz konserwacją środowiska.

Szefowa projektu - Julia Yagüe, zaprezentowała następujące usługi opracowane w RSAS(Remote Sensing and Applications Service): kontrola produkcji rolnej w oparciu o lokalne i globalne dane meteorologiczne; szacowanie ilości i jakości wody w dorzeczach rzek; regeneracja zdegradowanych przedmieść; opracowywanie wielkoskalowych map infrastruktur i sposobów zagospodarowania terenów.

GMV aktywnie działa na rynku aplikacji służących do obserwacji Ziemi i dostarczających dodatkowej wartości obrazom satelitarnym, używanym na przykład, w precyzyjnym rolnictwie i działaniach z zakresu ochrony środowiska w związku ze zmianą klimatu.