Polityka prywatności

1. Wstęp

GRUPA GMV jest zobowiązana do ochrony prywatności danych osobowych powierzonych nam przez naszych klientów, dostawców i kandydatów („Państwo”) w następujących celach: zarządzanie administracyjne, zarządzanie procedurami rekrutacyjnymi, w których uczestniczą kandydaci, prowadzonymi przez firmy wchodzące w skład Grupy, zarządzanie aplikacjami, komunikatami informacyjnymi, handlowymi, opracowywanie i realizacja umów i stosunków pracy, łącznie ze zobowiązaniami umownymi zaciągniętymi przez GMV jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz wynikającymi ze świadczenia usług w ramach naszej działalności.

Jako osoby utrzymująca kontakty z GMV, rozumieją Państwo, wyrażają wyraźną zgodę na przetwarzanie i akceptują fakt, że gromadzimy, wykorzystujemy i rozpowszechniamy dotyczącą Państwa informacje o charakterze osobowym zgodnie z niniejszą Polityką prywatności GMV (tj. niniejszą „Polityką”).

W niniejszym dokumencie opisujemy w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób dotrzymujemy zaciągniętych przez nas obowiązków prawnych wobec Państwa.

Należy zaznaczyć, że niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana w celu dostosowania jej do obowiązujących w każdym momencie przepisów prawa oraz w celu jak najpełniejszego zapewnienia przestrzegania Państwa praw. W związku z tym zachęcamy Państwa do okresowego odwiedzania tej strony internetowej, na której będziemy publikowani informacje o wszystkich ewentualnie wprowadzonych zmianach.

2. Zasięg stosowania niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do dotyczących Państwa informacji i danych o charakterze osobowym oraz do ich wykorzystania w jakikolwiek sposób: ustnie, elektronicznie bądź pisemnie.

Niniejsza Polityka jest odzwierciedleniem zobowiązania do ochrony dotyczącej Państwa informacji o charakterze osobowym przez GMV oraz przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy GMV. Użyte w niniejszej Polityce określenia „GMV”, „my”, „nasz/e” odnoszą się do wszystkich tych podmiotów.

Dotycząca Państwa informacja o charakterze osobowym będzie przetwarzana, w celach opisanych w niniejszym dokumencie, przez podmiot, z którym nawiążą Państwo stosunki handlowe lub pracy. W związku z tym, informujemy, że udostępniona nam przez Państwa informacja o charakterze osobowym może zostać udostępniona innym podmiotom, organizacjom, instytucjom publicznym i prywatnym oraz władzom w celach właściwej realizacji zobowiązań GMV oraz w związku w wykonywaniem zaciągniętych przez GMV obowiązków prawnych i umownych. We wspomnianych powyżej przypadkach, przekazywanie danych będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi w danym momencie i miejscu odnośnymi przepisami prawa.

Jednocześnie, informujemy Państwa, że niniejsza polityka prywatności jest zgodna z ogólnymi przepisami mającymi zastosowanie do większości przetwarzanych przez nas danych, to jest z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).  Niezależnie od powyższego, będziemy dokonywali wszelkich dostosowań niezbędnych do spełniania w każdym momencie wymogów odnośnego ustawodawstwa we wszystkich państwach, w których niniejsza polityka będzie miała zastosowanie.

PODSTAWOWE INFORMACJE

3. Rodzaje danych osobowych, które zbieramy

DANE KANDYDATÓW: Optymalne przystosowanie ofert pracy do Państwa profilu zawodowego oraz umożliwienie Państwu udziału w procedurach rekrutacyjnych, wymaga od nas przetwarzania określonych dotyczących Państwa danych. W każdym przypadku będziemy się ograniczali do zbierania i rejestrowania jedynie tych danych, które mogą być użyteczne w rzeczonych procedurach, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz curriculum vitae i inne informacje o charakterze osobowym, które zechcą nam Państwo dobrowolnie udostępnić. Jeżeli zajdzie taka konieczność, i w każdym przypadku zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, będziemy mogli Państwa poprosić o udostępnienie nam w wyżej wymienionych celach dodatkowych informacji.

Informujemy jednocześnie, że będziemy gromadzili określone Państwa dane również wtedy, kiedy będą Państwo odwiedzali naszą witrynę internetową.

DANE KLIENTÓW: Jeżeli są Państwo klientami lub potencjalnymi klientami GMV, w trakcie świadczenia przez nas usług będziemy potrzebowali uzyskać i korzystać z informacji na temat Państwa oraz innych osób z Państwa organizacji, takich jak: i) prezentacja ofert handlowych i usług; ii) informacja niezbędna do opracowania propozycji handlowych; iii) wysyłanie przekazów promocyjnych lub iv) informacji na temat stanu firmy istotnych dla rozwoju łączących nas stosunków oraz przekazywanie informacji publikowanych przez GMV, które mogą być dla Państwa interesujące i użyteczne.

Informujemy jednocześnie, że będziemy gromadzili określone Państwa dane również wtedy, kiedy będą Państwo odwiedzali naszą witrynę internetową.

DANE DOSTAWCÓW: Aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie dostaw, potrzebne nam będą określone informacje na temat naszych dostawców, takie jak dane kontaktowe niezbędne do komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za stosunki z nami i inne dane konieczne do spełnienia wymogów prawnych i/lub umownych, takich jak koordynacja umów.

Informujemy jednocześnie, że będziemy gromadzili określone Państwa dane również wtedy, kiedy będą Państwo odwiedzali naszą witrynę internetową.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMAMY OD KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW, TAKIE JAK OSOBY KONTAKTOWE DO CELÓW UZYSKANIA REFERENCJI CZY DO POWIADOMIEŃ W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH: Zarówno w celu przedstawienia w bezpieczny sposób adekwatnych ofert pracy dla kandydatów, jak w celu właściwego rozwiązywania wszystkich dotyczących ich oraz naszych pracowników spraw, będziemy potrzebowali podstawowych, ogólnych informacji. Będziemy Państwa prosili jedynie o dane kontaktowe, które pozwolą nam na skontaktowanie się z Państwem czy to w celu uzyskania referencji czy też dlatego, że są Państwo osobami kontaktowymi do powiadomień w sytuacjach wyjątkowych, wskazanymi przez naszego pracownika bądź kandydata.

UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: GMV nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników witryny internetowej. Dane, które zbieramy nie mają charakteru osobowego i używamy ich w celu usprawnienia korzystania z witryny internetowej oraz wspomagania zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Dane te to na przykład informacja na temat sposobu, częstotliwości i czasu użytkowania witryny.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE siedziby/obiekty GMV: Gromadzimy konkretne dane osób odwiedzających siedziby/obiekty GMV w następujących celach:

  • Zapobieganie i wykrywanie przestępstw;
  • Ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa klientów i personelu GMV
  • Zarządzanie i ochrona własności GMV i własności osobistej personelu, klientów i innych osób odwiedzających GMV; oraz
  • Zagwarantowanie jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przypadku odmowy udostępnienia nam niektórych danych możliwe jest, że nie będziemy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, a nawet, w skrajnych przypadkach, będziemy zmuszeni do zerwania naszych stosunków ze względu na niemożność dalszej współpracy.

4. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Zbieramy Państwa dane osobowe na dwa sposoby:

1. uzyskując je bezpośrednio od Państwa, osobiście lub poprzez witrynę internetową;
2. uzyskując je za pośrednictwem osób trzecich - w takich przypadkach poinformujemy o tym właściciela danych, zgodnie z art. 14 RODO.

UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Zbieramy automatycznie, za pomocą plików cookies, określone dane użytkowników naszej witryny internetowej.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Państw dane osobowe?

DANE KANDYDATÓW: Dane kandydatów używane są w procedurach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę w celu zaoferowania im pracy jak najlepiej przystosowanej do posiadanych przez kwalifikacji. Im więcej informacji będziemy mieli na temat Państwa umiejętności i aspiracji, tym lepiej będziemy mogli dopasować kandydatów do poszczególnych stanowisk. Kiedy będzie to potrzebne i zawsze zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, wykorzystamy rzeczone dane do opracowania profili zawodowych i w celach monitorowania spełniania wymogów polityki różnorodności. W stosownych przypadkach, poprosimy Państwa o zgodę na wykonanie tych czynności.

DANE KLIENTÓW: Informacje na temat naszych klientów wykorzystujemy przede wszystkim w celu zagwarantowania prawidłowego wykonywania zawartych z nimi umów. Im więcej informacji będziemy mieli, tym lepiej będziemy mogli spersonalizować nasze usługi.

DANE DOSTAWCÓW: Informacje na temat naszych dostawców wykorzystujemy przede wszystkim w celu zagwarantowania prawidłowego wykonywania zawartych z nimi umów oraz w celu zapewnienia zgodności naszych stosunków z przepisami prawa.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMAMY OD KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW, TAKIE JAK OSOBY KONTAKTOWE DO CELÓW UZYSKANIA REFERENCJI CZY DO POWIADOMIEŃ W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH: Dane osobowe osób kontaktowych do celów referencji wykorzystujemy w celu uzyskania referencji kandydatów na oferowane przez nas miejsca pracy. Weryfikacja udostępnionych nam przez kandydatów danych i kwalifikacji umożliwia nam sprawdzenie czy profil zawodowy kandydata jest zgodny z tym jakiego poszukujemy. W przypadku nagłych wypadków czy innych sytuacji wyjątkowych, wykorzystujemy dane osoby kontaktowej do celu powiadomień o takich wydarzeniach podane przez pracownika lub kandydata.

UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Dane użytkowników witryny internetowej wykorzystujemy w celu ułatwienia im poruszania się po niej; analizujemy, na przykład, ostatnie kryteria wyszukiwania w celu zaprezentowania ofert pracy, które naszym zdaniem mogą być dla takiego użytkownika interesujące. Jeżeli użytkownik witryny internetowej jest przy tym kandydatem do pracy lub klientem GMV, jest też możliwe, że wykorzystamy dane dotyczące surfowania po naszej witrynie do udoskonalenia innych aspektów wysyłanych przez nas komunikatów lub świadczonych przez nas usług.

6. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

DANE KANDYDATÓW: Akceptując niniejszą politykę prywatności upoważniają nas Państwo do udostępniania Państwa danych wszystkim firmom należącym do Grupy GMV w celu wykorzystania ich w prowadzonych przez nie procedurach rekrutacyjnych.

DANE KLIENTÓW: O ile zawarta z Państwem umowa o przetwarzaniu danych to przewiduje, akceptując niniejszą politykę prywatności upoważniają nas Państwo do udostępniania Państwa danych naszym podwykonawcom, partnerom handlowym, współpracownikom i/lub konsultantom, na warunkach określonych w rzeczonej umowie. W konsekwencji, będziemy uprawnieni do udostępniania Państwa danych wszystkim firmom należącym do naszej grupy oraz innym firmom stowarzyszonym, takim jak nasi dostawcy usług.

DANE DOSTAWCÓW: Akceptując niniejszą politykę prywatności upoważniają nas Państwo do udostępniania Państwa danych firmom wchodzącym w skład naszej grupy oraz innym firmom, takim jak nasi dostawcy usług czy organizacje, na rzecz których my świadczymy usługi.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMAMY OD KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW, TAKIE JAK OSOBY KONTAKTOWE DO CELÓW UZYSKANIA REFERENCJI CZY DO POWIADOMIEŃ W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH: Akceptując niniejszą politykę prywatności upoważniają nas Państwo do udostępniania Państwa danych wszystkim firmom należącym do Grupy GMV.

UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ: Akceptując niniejszą politykę prywatności upoważniają nas Państwo do udostępniania Państwa danych dostawcom internetowych usług analitycznych, platformom automatyzacji marketingu i serwisom portali społecznościowych w celu umożliwienia Państwu otrzymywania spersonalizowanych komunikatów handlowych.

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Dlatego podjęliśmy odpowiednie środki niezbędne do zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu Państwa danych.

8. Przez jaki czas przechowujemy Państwa dane osobowe?

Usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów po upływie pięciu lat o ile przez ten okres czasu nie będziemy z Państwem utrzymywać istotnych kontaktów i o ile nie zaistnieją wymogi prawne zobowiązujące nas do przechowywania rzeczonych danych (np. na wniosek władz podatkowych bądź w związku z ewentualnymi postępowaniami sądowymi).

9. W jaki sposób mogą Państwo egzekwować prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia?

Niezależnie od tego, że Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu, przysługuje Państwu szereg związanych z nimi uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy skontaktować się z nami pod następującym adresem:

GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Komitet ds. Prywatności
CALLE NEWTON 11
28760 TRES CANTOS MADRID
HISZPANIA

Mogą też Państwo skontaktować się z nami mailowo, wysyłając wiadomość na następujący adres: [email protected]

Będziemy się starali odpowiedzieć na Państwa wnioski w najkrótszym możliwym terminie i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach będziemy rejestrowali otrzymaną korespondencję w celu rozwiązania poruszanych w niej kwestii.

• Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystamy Państwa dane ponieważ uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, a Państwo nie wyrażą na to zgody, będą mieli Państwo prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Państwa wniosek z należytą starannością. Z reguły, nie zgadzamy się na to jedynie w przypadku zaistnienia konkretnych warunków.

Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w konkretnym celu, na przykład w celu ustalenia Państwa adekwatności na określone stanowiska, czy w celu wysyłania Państwu powiadomień handlowych, będą Państwo mogli tę zgodę wycofać w jakimkolwiek momencie.

Wnioski zainteresowanych osób o dostęp do danych: Zaznaczamy, że w każdym momencie mają Państwo prawo poprosić nas o informacje na temat tego, jakie dotyczące Państwa dane posiadamy oraz wystąpić z wnioskiem o ich sprostowanie, aktualizację czy skasowanie. Po otrzymaniu takiego wniosku, będziemy mogli: przychylić się do Państwa prośby, poprosić Państwa o wykazanie tożsamości i uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje, lub, o ile odnośne przepisy na to pozwolą, odrzucić Państwa wniosek wyjaśniając przyczyny takiej decyzji.

Prawo do usunięcia danych: W określonych sytuacjach, na przykład w przypadku nielegalnego przetwarzania Państwa danych, będą Państwo mieli prawo wystąpić o ich «skasowanie». Potraktujemy Państwa wniosek z należytą starannością i jedynie w konkretnych, określonych okolicznościach nie zgodzimy się na jego wykonanie.

Prawo do przeniesienia danych:Jeżeli sobie Państwo zażyczą, będą Państwo mogli przenieść swe dane do innego podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie. Ułatwimy to udostępniając je Państwu w powszechnie używanym formacienadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do zgłaszania reklamacji do organu nadzorczego:Informujemy również, że mają Państwo do składania reklamacji do właściwego organu nadzorczego.

• W przypadku gdy ulegną zmianie Państwa zainteresowania bądź potrzeby mogą Państwo zrezygnować ze wszystkich lub części naszych powiadomień marketingowych, np. z biuletynów informacyjnych GMV, klikając w odpowiedni link w naszych wiadomościach elektronicznych.

10. W jaki sposób gromadzimy i przesyłamy Państwa dane za granicę?

GMV jest międzynarodową grupą firm. Dzięki temu możemy oferować najwyższej jakości usługi, niemniej, ponieważ działamy w wielu krajach, niejednokrotnie zachodzi konieczność przesyłania lub gromadzenia Państwa danych za granicą.

11. Kto przetwarza Państwa dane osobowe w witrynie internetowej GMV?

GMV kontroluje przetwarzanie danych o charakterze osobowym w swych witrynach internetowych.