Polityka prywatności

Informujemy, że dane zebrane na stronie internetowej www.gmv.com (dalej STRONA WWW), będą przechowywane w elektronicznych bazach danych osobowych, z zachowaniem zasad prywatności i poufności oraz z pełną gwarancją, że nie zostaną użyte w celach odmiennych od tych, dla których zostały zebrane, wyszczególnionych w niniejszej polityce prywatności.

Podmiotem odpowiedzialnym za rzeczone zbiory danych, zarejestrowane w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych osobowych, jest Grupa Technologiczno Przemysłowa GMV S.A (dalej GMV), posiadająca numer identyfikacji podatkowej C.I.F. A-28972495.

GMV gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na STRONIE WWW, aby właściwie odpowiadać na pytania, sugestie, skargi i rekomendacje użytkowników, odpowiednio zarządzać życiorysami i informacją zawodową kandydatów do pracy oraz aby przesyłać informacje na temat usług świadczonych przez firmę i na wszelkie inne tematy związane bezpośrednio z działalnością GMV.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i biorąc pod uwagę obecny stan technologii oraz z zastrzeżeniem przypadków i/lub siły wyższej, GMV gwarantuje, że dysponuje środkami technicznymi i bezpieczeństwa niezbędnymi i wystarczającymi do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności, integralności i bezpieczeństwa zebranych i przechowywanych danych oraz do uniknięcia ich utraty czy nieuprawnionego dostępu.

Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników będzie zawsze dobrowolne. GMV w żadnym przypadku nie będzie o nie występować bez uprzedniej zgody użytkowników. Niemniej, zbieranie danych użytkownika może wymagać obowiązkowego wypełnienia wszystkich pól formularza zaznaczonych gwiazdką (*).

GMV gwarantuje, że zebrane i właściwie przechowywane w odpowiednich zbiorach dane personalne nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i jednoznacznej zgody osób, których rzeczone dane dotyczą, z wyjątkiem sytuacji wymaganych na mocy obowiązującego ustawodawstwa.

Jednocześnie, użytkownicy STRONY WWW zobowiązują się do udostępniania jedynie prawdziwych danych. 
Akceptując niniejszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień elektronicznych o charakterze handlowym i reklamowym w postaci newsletterów lub podobnej, których treść odnosi się do produktów i/lub usług marki GMV lub innych marek będących własnością GMV oraz wszelkich innych informacji dotyczących firmy i świadczonych przez nią usług. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, użytkownik będzie miał prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu, zarówno w momencie ich zbierania jak w momencie otrzymania któregokolwiek ze wspomnianych powyżej powiadomień.

GMV zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub adaptacji niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI w każdej chwili, w celu przystosowania jej do ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach lub w jakimkolwiek innym celu wynikającym z modelu biznesowego firmy lub zmiany rzeczonego modelu. Nowy tekst POLITYKI PRYWATNOŚCI zostanie opublikowany na STRONIE WWW i będzie wymagał nowej zgody ze strony użytkowników.

Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo dostępu do jego danych, ich zmiany, usunięcia i sprzeciwu. W tym celu należy wysłać odnośne pisemne powiadomienie do departamentu Zasobów Ludzkich GMV z siedzibą przy ul. Isaac Newton 11 – 28760 Tres Cantos – Madryt lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gmv.es. Wysyłający rzeczone powiadomienie użytkownik powinien odpowiednio się zidentyfikować.