CO OFERUJE GMV?

ROZWÓJ KARIERY / Mobilność międzynarodowa

Od momentu rozpoczęcia pracy w naszej firmie, wszyscy pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego w innowacyjnym środowisku interdyscyplinarnych zespołów.

Zgodnie z naszą misją, jednym z celów organizacji jest zapewnienie warunków rozwoju osobistego i zawodowego pracowników oraz dążenie do doskonałości.

Oferujemy różne orientacje zawodowe: w obszarze zarządzania, profile techniczne i profile handlowe. Promujemy rozwój kariery zawodowej naszych pracowników w oparciu o następujące elementy:

 • Monitorowanie pozwalające pracownikom na kontrolę stanu ich umiejętności i wiedzy oraz potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
 • Szkolenia stanowiące element wsparcia dla rozwoju kompetencji, umiejętności i wiedzy.
 • Określenie zakresu odpowiedzialności i wskazówki ze strony bezpośredniego przełożonego.

Dzięki swej obecności na rynkach międzynarodowych, nasza firma umożliwia swym pracownikom rozwój kariery zawodowej w oddziałach zagranicznych oraz w zakładach naszych klientów na całym świecie.

Szkolenia

W GMV uważamy, że szkolenia dla personelu są podstawą ich rozwoju zawodowego. W związku z tym, dokładamy wszelkich starań, aby były one dostępne dla pracowników wszystkich szczebli.
Firma oferuje swym pracownikom ciągłe szkolenia doskonalące w zakresie nowych technologii, języków obcych i innych umiejętności podnoszących ich konkurencyjność i efektywność.

Świadczenia socjalne

GMV oferuje wszystkim pracownikom ubezpieczenie od wypadków i prywatne ubezpieczenie medyczne. Dodatkowo, pracownicy mogą korzystać z następujących innych świadczeń socjalnych: vouchery na posiłki, vouchery na pobyt dzieci w żłobku-przedszkolu, objęcie polisą prywatnego ubezpieczenia medycznego członków rodziny, ubezpieczenie medyczne od poważnych chorób, szkolenia i/lub abonamenty na przejazdy.

Kodeks etyczny

W GMV jesteśmy od dawna zaangażowani w zapewnienie najwyższych standardów etycznych i prawnych naszej działalności biznesowej. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie interakcje z klientami, pracownikami, akcjonariuszami, wspólnikami i społecznością powinny opierać się na zasadzie uczciwości i poszanowania ogólnie przyjętych norm. W GMV wszyscy ponosimy odpowiedzialność za etyczne postępowanie. Nasza firma posiada kodeks etyczny wyznaczający normy etyczne i prawne postępowania, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy.

Polityka równości

Stosunki pracy w GMV opierają się na równości szans, niedyskryminacji i szacunku dla różnorodności przy jednoczesnym promowaniu przyjaznego środowiska pracy pozwalającego na godzenie życia osobistego i zawodowego z poszanowaniem ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju.

W tym sensie, GMV zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia jakości i stabilności zatrudnienia oraz promowania ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników.
   
 • Wdrażania środków pozwalających pracownikom na godzenie życia osobistego i zawodowego.
   
 • Przestrzegania zasady równości szans wszystkich pracowników, w szczególności równości kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do pracy, szkoleń, rozwoju kariery zawodowej i warunków pracy.
   
 • Poszanowania różnorodności poprzez przestrzeganie zasad niedyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny, ideologię, przekonania polityczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną czy jakiekolwiek inne cechy czy okoliczności osobiste lub społeczne pracowników.
   
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, GMV potępia i odrzuca wszelkie przejawy molestowania fizycznego, seksualnego, psychologicznego, moralnego czy nadużycia władzy w pracy oraz wszelkie inne zachowania przyczyniające się do tworzenia atmosfery zastraszenia uwłaczającej prawom osobistym pracowników.