Informacje prawne

Następujące informacje podane są zgodnie z zapisami art. 10 hiszpańskiej Ustawy 34/2002 (LSSICE).

----------------------------------------------------------------------

Nazwa firmy: GMV Innovating Solutions, S.L.

Siedziba firmy: C/ Isaac Newton, 11. Tres Cantos. 28760 Madryt. Hiszpania

Adres e-mail: [email protected]

Wpis do rejestru handlowego: N.R.M. Madryt - Tom 26883, Arkusz 71, Sekcja 8, Strona M-484492 - Pierwszy wpis

NIP: B-85717775

GMV Innovating pełni dla tych celów funkcję spółki dominującej Grupo GMV.

------------------------------------------------------------------------

Poniżej przedstawiamy warunki, które w sposób ogólny regulują dostęp do strony internetowej Właściciela, zarówno usług, jak i funkcji tam oferowanych, bez uszczerbku dla stosowania innych odmiennych warunków lub ich modyfikacji. Zaleca się lekturę i okresowe przeglądanie, ponieważ mogą nastąpić zmiany w tekstach prawnych.

Warunki ogólne użytkowania

1. Akceptacja niniejszych Warunków przez Użytkownika

Dostęp do strony internetowej www.gmv.com i korzystanie z niej (dalej jako strona internetowa), której właścicielem jest GMV jest jednoznaczne z uznaniem danej osoby za jej Użytkownika i akceptacją niniejszych Ogólnych warunków użytkowania zatwierdzonych przez Właściciela. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która uzyskuje dostęp do strony internetowej, porusza się po niej, korzysta z usług lub aktywności, bezpłatnych jak i płatnych, dostępnych na tej stronie bądź uczestniczy w powyższych. Warunki te obowiązują niezależnie od tego, czy produkty lub usługi oferowane na platformie przez GMV zostaną zakupione lub zamówione, czy też nie.

 

2. Cel Strony internetowej

Celem niniejszej Strony internetowej jest oferowanie produktów i usług związanych z doradztwem i inżynierią, rozwojem oprogramowania i sprzętu, integracją systemów „pod klucz” i wsparciem operacyjnym, a także informowanie o produktach i/lub usługach oraz funkcjach oferowanych przez Właściciela. Dostęp do Strony internetowej i jej przeglądanie są bezpłatne, jednak oferowanie i nabywanie produktów lub zawieranie umów na usługi wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty i zaakceptowania określonych warunków, które muszą być przyjęte w kosztorysie sporządzonym przez GMV z klientem.

 

3. Obowiązki Użytkownika

Jako Użytkownik, uzyskując jedynie dostęp do Strony internetowej i przeglądając ją, zobowiązujesz się:

 1. korzystać ze Strony internetowej w sposób rzetelny, poprawny i zgodny z prawem, zawsze z poszanowaniem obowiązującego prawa, moralności i dobrych obyczajów, a także porządku publicznego;
 2. okresowo przeglądać niniejsze Warunki, lub inne, które mogą mieć zastosowanie, i sprawdzać wszelkie zmiany, które mogą zaistnieć;
 3. zapoznać się z komunikatami wysyłanymi przez GMV, ponieważ mogą one zawierać ważne informacje;
 4. nie wykorzystywać Strony internetowej do celów komercyjnych, w szczególności do zbierania informacji lub treści w celu świadczenia usług, które są wyraźnie konkurencyjne w stosunku do działalności GMV;
 5. nie modyfikować lub próbować modyfikować w jakikolwiek sposób, podejmować jakichkolwiek działań lub używać jakichkolwiek środków w celu symulowania wyglądu lub funkcji Strony internetowej;
 6. nie uszkadzać, wyłączać, przeciążać lub utrudniać korzystania z usługi (lub sieci połączonych z usługą), lub zakłócać korzystanie z usługi;
 7. wstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które wiążą się z wprowadzeniem wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich lub innych złośliwych kodów mających na celu przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Strony internetowej;
 8. nie stosować technik inżynierii odwrotnej i/lub odszyfrowywania, dekompilacji ani żadnego innego działania mającego na celu odkrycie kodu źródłowego GMV;
 9. w żadnym wypadku nie wykonywać żadnych czynności, które mogą naruszać prawa lub interesy Właściciela lub osób trzecich, takie jak na przykład prawa własności intelektualnej lub przemysłowej (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe...).

 

4. Dostępność Strony internetowej

Właściciel dąży do ulepszania i rozbudowy Strony internetowej GMV, jak również jej zawartości i oferowanych na niej usług. Niezależnie od powyższego, Strona internetowa będzie wyświetlana w takiej formie, w jakiej znajduje się w danym momencie, w zależności od dostępności, ograniczeń i innych okoliczności.

 

5. Warunki szczególne dotyczące rejestracji na Portalu pracy GMV

Niniejsze Warunki szczególne dotyczące rejestracji są zawierane z jednej strony przez GMV, a z drugiej strony przez Użytkownika, który wypełnił odpowiedni formularz w celu założenia konta na Portalu pracy GMV oraz wykonał wskazane na Stronie internetowej kroki w celu rejestracji wraz z akceptacją niniejszych Warunków szczególnych.

5.1. Wymagania i procedura zakładania konta

Celem założenia konta na portalu pracy GMV Użytkownik musi być osobą fizyczną, pełnoletnią zgodnie z prawem hiszpańskim.

Użytkownik musi przejść do opcji „Talent” na dole strony, a następnie kliknąć opcję: „Współpracuj z nami” i w sekcji „Załóż profil” podać imię i nazwisko, wpisać adres e-mail i inne wymagane dane, zabezpieczając je hasłem. Należy wykonać wszystkie wskazane kroki, w tym zapoznać się z informacjami dotyczącymi Polityki ochrony prywatności i niniejszych Warunków.

GMV potwierdzi rejestrację Użytkownika w Portalu pracy poprzez wysłanie wiadomości powitalnej, tym samym Użytkownik staje się Użytkownikiem zarejestrowanym.

Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie pamięta swojego hasła, musi kliknąć opcję „Nie pamiętasz hasła lub chcesz utworzyć nowe hasło?” i podać adres e-mail, za pomocą którego dokonał rejestracji, aby je zresetować.

Właściciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i weryfikacji tożsamości Użytkownika w dowolnym momencie. Niespełnienie wymogów niniejszego paragrafu lub wprowadzenie w błąd co do tożsamości, uprawnia Właściciela do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy w dowolnym momencie, zwalniając Właściciela z odpowiedzialności za takie działanie.

Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia umieszczonego w jego profilu na Platformie pracy GMV i zapewnia, że jest do tego uprawniony.

5.2. https://www.gmv.com/

Rejestracja na Portalu pracy GMV jako Użytkownik umożliwia dostęp do ofert pracy i udział w aktywnym procesie selekcji.

5.3. Obowiązki Użytkownika zarejestrowanego

Użytkownik zarejestrowany posiada następujące obowiązki:

 1. Nie rejestrować się na kilku kontach Użytkownika na Stronie internetowej, nie robić tego podając fałszywe dane lub podszywając się pod osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie swoich prawdziwych danych.
 2. Nie używać lub próbować używać konta innego Użytkownika bez upoważnienia lub zgody.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane z jego osobistego konta GMV.
 4. Chronić poufność danych logowania, ponieważ użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku naruszenia przez niego niniejszych Warunków. Użytkownik jest również odpowiedzialny za to, co dzieje się na jego koncie osobistym, chyba że bezpieczeństwo konta osobistego zostało naruszone z przyczyn od niego niezależnych. W szczególności, należy:
  1. Dbać o aktualność swojego konta.
  2. Przechowywać wybrane przez siebie hasło w sposób poufny.
  3. Być jedynym Użytkownikiem korzystającym z utworzonego konta.
  4. Nie wprowadzać na rynek, sprzedawać lub przekazywać konta osobom trzecim.
 5. GMV zastrzega sobie prawo do weryfikacji profilu Użytkownika i może usunąć lub zawiesić konto w przypadku nieprzestrzegania niniejszych lub innych obowiązujących postanowień prawnych.

5.4. Modyfikacja i usunięcie konta Użytkownika

W każdej chwili Użytkownik zarejestrowany może zmienić dane, adresy wysyłkowe lub adresy rozliczeniowe na swoim koncie osobistym lub usunąć konto w obszarze Użytkownika.

 

6. Wyłączenie odpowiedzialności

GMV pracuje nad tym, aby usługi i funkcje Strony internetowej były zawsze dostępne. Po wejściu użytkownika na Stronę internetową, zostanie ona wyświetlona zgodnie z dostępnością i ograniczeniami, które obowiązują w danym momencie.

Firma GMV nie gwarantuje zgodności z prawem, rzetelności, przydatności, prawdziwości, nieistnienia wirusów lub szkodliwych składników, ani dokładności usług lub informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony internetowej. Niemniej jednak firma GMV oświadcza, że w ramach swoich możliwości i stanu techniki podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania prawidłowego i właściwego funkcjonowania Strony internetowej.

Możliwe jest, że Użytkownik znajdzie na Stronie internetowej łącza do innych stron internetowych mające postać różnych przycisków, linków, banerów itp. zarządzanych przez osoby trzecie. GMV nie ponosi odpowiedzialności za treści lub inne aspekty stron internetowych, na które mogą przenosić te łącza, ponieważ nie zatwierdza ani nie sprawdza ich funkcji i treści. Istnienie na Stronie internetowej dowolnego łącza do innej strony internetowej nie musi oznaczać istnienia jakiegokolwiek rodzaju stosunków handlowych, współpracy lub zależności pomiędzy firmą GMV a podmiotem odpowiedzialnym za tę zewnętrzną stronę.

GMV nie może również zagwarantować braku wirusów lub innych szkodliwych elementów na Stronie internetowej lub na stronach internetowych stron trzecich, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym Użytkownika, zarówno w oprogramowaniu, jak i w sprzęcie. Z tego powodu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że istnieją sytuacje, które mogą być poza zasięgiem kontroli GMV.

Użytkownik, który wchodzi na jakikolwiek łącze opublikowane na Stronie internetowej, robi to na własne ryzyko, bez ponoszenia za to jakiejkolwiek odpowiedzialności przez Właściciela.

Strona internetowa jest również zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego korzystania z niej przez Użytkowników, jak również z naruszenia obowiązków i zobowiązań przyjętych na mocy niniejszych lub innych obowiązujących warunków.

 

7. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Własność intelektualna i przemysłowa wszystkich elementów składających się na Stronę internetową będącą przedmiotem niniejszej dyscypliny, rozumianych w szczególności jako teksty, grafiki, rysunki, projekty, kody komputerowe, oprogramowanie, zdjęcia, muzyka, filmy, dźwięki, znaki towarowe, loga, bazy danych, obrazy, wyrażenia i informacje oraz inne treści podlegające ochronie, w tym marka GMV, jest własnością GMV lub GMV posiada wystarczające prawa i/lub zezwolenia na ich wykorzystanie.

Nieuprawnione wykorzystanie lub kopiowanie, w części lub w całości, w celach komercyjnych (w tym powielanie, rozpowszechnianie, przekształcanie i publiczne komunikowanie) treści wymienionych w poprzednim akapicie jest zabronione, o ile nie uzyskano wcześniejszej pisemnej zgody GMV.

Za dostęp do Strony internetowej, jej przeglądanie i korzystanie z niej odpowiedzialny jest użytkownik, dlatego też zobowiązuje się on do starannego i konsekwentnego przestrzegania wszelkich dodatkowych instrukcji wydanych przez firmę GMV lub przez upoważniony personel GMV dotyczących korzystania ze Strony internetowej i jej zawartości.

Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania GMV o wszelkich znanych mu faktach, które wskazują na zachowanie sprzeczne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich, za pośrednictwem kanałów kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej.

Naruszenie przez Użytkownika praw własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do treści Strony internetowej będącej własnością GMV lub nieuprawnione wykorzystanie tych elementów będzie skutkowało zastosowaniem odnośnych przepisów obowiązującego prawa.

 

8. Odszkodowanie

8.1. Właściciel może nałożyć na każdego z Użytkowników, który naruszy obowiązujące go warunki, sankcje w postaci braku możliwości dostępu, czasowego lub bezterminowego, do Strony internetowej. Czas trwania sankcji będzie zależał od rodzaju popełnionego naruszenia. Ograniczenie dostępu w żadnym wypadku nie wiąże się z prawem do odszkodowania.

8.2. Wszelkie szkody, krzywdy, straty lub koszty (łącznie z kosztami prawnymi i/lub honorarium adwokata) wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszych lub innych obowiązujących Warunków, poniesione przez GMV, muszą zostać pokryte przez Użytkownika, który je spowodował. Obejmuje to wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z takich naruszeń.

 

9. Modyfikacja niniejszych Warunków ogólnych

9.1. GMV zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub dostosowywania Strony internetowej lub niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z niniejszymi warunkami za każdym razem, gdy zamierza korzystać ze Strony internetowej, ponieważ zarówno ta strona, jak i niniejsze warunki mogły ulec zmianie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków zawartych w niniejszej informacji, musi natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.

9.2. Nowe brzmienie warunków zostanie opublikowane na tej Stronie internetowej. Dlatego też niniejsze warunki ogólne obowiązują do czasu ich całkowitej lub częściowej zmiany, kiedy to mocy obowiązującej nabiorą zmienione warunki ogólne.

 

10. Inne zagadnienia

10.1. Zabezpieczania i interpretacja

Jeśli właściwy organ uzna którekolwiek z tych postanowień za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, oznacza to, że będzie ono interpretowane w sposób najbardziej zbliżony do pierwotnej intencji takiego postanowienia. W każdym przypadku takie oświadczenie w odniesieniu do jakiejkolwiek klauzuli lub klauzul nie narusza ważności pozostałych klauzul.

Brak wymogu ścisłego przestrzegania przez Właściciela któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi i nie może być w żadnym przypadku interpretowany jako zrzeczenie się przez Właściciela wymogu jego przestrzegania w przyszłości.

10.2. Język

Językiem obowiązującym dla niniejszych Warunków jest język hiszpański. Jeśli udostępnione zostaną wersje w innych językach, np. w języku angielskim, będzie to miało charakter grzecznościowy i służyć będzie wygodzie Użytkownika. W przypadku sprzeczności, wersja hiszpańska będzie rozstrzygająca.

10.3. Ustawodawstwo i jurysdykcja

Relacje pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem reguluje prawo hiszpańskie, a wszelkie rozbieżności lub spory dotyczące niniejszych Warunków, będą zależały od tego, czy Użytkownik posiada status konsumenta i/lub Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik będący konsumentem i/lub Użytkownikiem spory poddaje pod rozstrzygnięcie sądów i trybunałów właściwych dla miejsca zamieszkania Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie posiada takiego statusu, spory będą rozstrzygane przez Sądy i Trybunały Madrytu.


Source URL: http://www.gmv.com/informacje-prawne