Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialność GMV wobec obecnych i przyszłych pokoleń

Sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, które co roku przygotowujemy, odzwierciedla różne działania naszej firmy mające na celu zapewnienie odpowiedzialnego zachowania i odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz określonych grup, a także nasze cele, wyzwania i działania na rzecz doskonalenia.

Poniżej zamieszczamy najnowszą edycję naszego sprawozdania dotyczącego społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR).

Nasze cele w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu

  • Postępujemy odpowiedzialnie i etycznie w ramach wszystkich naszych działań.
  • Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne i rozwijanie inicjatyw przyjaznych dla środowiska naturalnego.
  • Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju w aspekcie społeczeństwa, w tym do redukcji emisji CO2.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan

Firma GMV opracowała plan bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest okresowo przeglądany i aktualizowany przez specjalistów zarówno z firmy, jak i spoza niej. Strategia GMV opiera się również na mocno zakorzenionej kulturze korporacyjnej, w ramach której wszyscy pracownicy realizują wartości podane w kodeksie postępowania i etyki biznesowej.

Zrównoważony rozwój i środowisko naturalne

Firma GMV uzyskała certyfikat ISO 14001 w zakresie wprowadzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS). System Zarządzania Środowiskowego działalności w siedzibie głównej GMV w Madrycie oraz w obiektach w Valladolid, Sewilli i Barcelonie jest zgodny z normą UNE-EN ISO14001:2015.

Różnorodność i równość

Ustanowiliśmy politykę kadrową, która gwarantuje równe traktowanie wszystkich, nie tylko w ramach procesu selekcji, ale również w trakcie całej kariery zawodowej w GMV.

Ponadto, kładziemy nacisk na pomoc osobom niepełnosprawnym, współpracując z hiszpańskimi stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokowej i ograniczoną mobilnością.

Rozwój zawodowy

Sektory działalności firmy wymagają specjalistycznej i aktualnej wiedzy z zakresu najbardziej zaawansowanych technologii. Jednym z fundamentów polityki kadrowej GMV jest zatem uznanie zdolności pracowników i wspieranie ich w wykonywaniu obowiązków i rozwoju zawodowym.  

Działalność charytatywna GMV

W GMV dzielenie się zdolnościami, zasobami, umiejętnościami i wiedzą jest kluczowe dla osiągnięcia celów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi. Dlatego też współpracujemy w szerokim zakresie działań i projektów charytatywnych, których ostatecznym celem jest budowanie lepszego społeczeństwa.


Source URL: http://www.gmv.com/o-gmv/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu