Política de privacitat

L’informem que les dades demanades a través de la pàgina web www.gmv.com (en endavant, el LLOC WEB) seran introduïdes en els nostres fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, sota estrictes compromisos de privacitat i confidencialitat i amb plena garantia que les seves dades no s’utilitzaran per a fins diferents d’aquells per als quals hagin estat demanades originàriament i que s’especifiquen en aquesta política.

El responsable dels fitxers, que es troben degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és Grupo Tecnológico e Industrial GMV, SA (en endavant, GMV), amb CIF A-28972495.

La sol·licitud de dades de caràcter personal per part de GMV a través dels diversos formularis de contacte disponibles al LLOC WEB té com a finalitat l’adequada contestació a preguntes, suggeriments, queixes i recomanacions dels usuaris, la recepció de currículums i informació professional i laboral d’aspirants a ocupació i, en general, l’enviament d’informació sobre els serveis proporcionats per la companyia i qualsevol altra qüestió d’interès que tingui una relació directa amb l’activitat i l’objecte de GMV.

GMV garanteix que disposa de les mesures tècniques i de seguretat necessàries i suficients a l’efecte d’assegurar la corresponent confidencialitat, integritat i seguretat de les dades rebudes i emmagatzemades, així com per evitar-ne la pèrdua i l’accés per part de tercers no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia existent, de possibles causes de cas fortuït i/o força major i de conformitat amb la legislació vigent.

L’aportació de dades personals per part dels usuaris és sempre voluntària i en cap cas GMV la requerirà sense el seu degut consentiment previ. Tanmateix, la recollida de dades de l’usuari pot requerir per al seu enviament satisfactori un emplenament obligatori de tots i cadascun dels camps que se sol·liciten en el formulari, de manera completa, la qual cosa es marcarà amb l’asterisc (*) corresponent.

GMV garanteix que les dades de caràcter personal, recollides i degudament emmagatzemades als seus fitxers, no seran cedides a tercers sense consentiment previ, exprés i inequívoc, dels titulars d’aquestes, llevat de les excepcions que preveu la legislació vigent.

Així mateix, els usuaris del LLOC WEB es comprometen a assegurar la veracitat corresponent de les dades aportades.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT l’usuari presta el seu consentiment per a la recepció de comunicacions electròniques de caràcter comercial, publicitari o promocional, en forma de butlletí electrònic o similar, el contingut del qual versi sobre productes i/o serveis sota la marca GMV o altres marques titularitat de GMV, així com qualsevol altra informació relativa a l’empresa i els seus serveis. De conformitat amb la legislació vigent, l’usuari disposa de l’opció d’oposar-se al tractament de les seves dades per a aquesta finalitat, tant en el moment de recollida com en cadascuna de les comunicacions que rebi.

GMV es reserva el dret de modificar i/o adaptar aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT en qualsevol moment, amb la finalitat d’ajustar-se als canvis pertinents en la legislació vigent o sota qualsevol altra finalitat derivada del seu model de negoci o de modificacions en aquest. La nova redacció serà publicada en el mateix LLOC WEB i quedarà subjecta al nou consentiment dels usuaris.

En qualsevol moment, els usuaris poden exercitar, respecte de les dades de què són titulars, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, posant-se en contacte amb el departament de Recursos Humans de GMV mitjançant l’enviament d’una comunicació a C/ Isaac Newton, 11 - 28760 Tres Cantos – Madrid, o via correu electrònic a info@gmv.es, en la qual l’usuari ha d’identificar-se correctament.