Introducció Planificació de la Seguretat

Proporcionant Serveis i Solucions Tecnològiques per a la seguretat dels Sistemes d'Informació des de 1993

Desplegament normatiu
Sota el concepte de Política de Seguretat s’engloba el desplegament normatiu i procedimental de les pràctiques de seguretat de l’organització. Des de l’establiment del suport per part de la direcció a través de la Declaració de la Política de Seguretat, passant per la redacció de les normatives, els estàndards, els procediments i les instruccions, GMV proporciona el coneixement i l’experiència necessaris per garantir la correcta publicació, difusió i conscienciació pròpies d’un bon govern de la seguretat.

Pla director de seguretat
El Pla director de seguretat determina les accions, els controls i els projectes adequats per aconseguir a curt i mitjà termini la seguretat apropiada per a una organització, reduint el risc global. Un dels seus principals objectius és trobar un equilibri entre les necessitats, la viabilitat tecnològica i els recursos humans i econòmics. El Pla director de seguretat presenta la visió global enfront de plans parcials de millora de la seguretat, la qual cosa permet minimitzar la vulnerabilitat del sistema d’informació en el seu conjunt, optimitzar els esforços en la reducció del risc i establir mecanismes de presa de decisions d’inversió.

Pla de continuïtat de negoci
El Pla de continuïtat de negoci proporciona una ajuda inestimable en cas de produir-se determinats escenaris o esdeveniments que puguin causar indisponibilitat total o parcial dels actius crítics d’una organització, ja siguin actius tecnològics o no. L’objectiu final del Pla és determinar els recursos necessaris, establir els equips d’intervenció i procediments de les accions pertinents per recuperar els serveis crítics en un període de temps reduït a fi de minimitzar perjudicis econòmics o d’imatge.

GMV SOLUCIONS

Documentació

Referencies

Alguns dels clients de GMV en l’àrea de Ciberseguretat