shiplocus

Sistema de comunicacions d’inspecció i vigilància pesquera.

Aquest sistema dota els organismes i agents que fan aquesta funció tant de les eines necessàries per a l’intercanvi d’informació com d’eines de suport per a la realització de les seves operacions. Compost per un centre de control i una varietat de terminals d’usuari (fixes i mòbils –PDA-), el sistema permet a l’usuari crear, editar i publicar en la xarxa nous formularis o peticions d’informació específica així com descarregar-se’n els certificats d’inspecció ja existents. Tot això es fa en temps real, la qual cosa contribueix a més eficàcia i que no es dupliquin les inspeccions. També permet l’accés a la informació a través d’Internet.

Sistema de gestió d’emergències i suport per a operacions de recerca i rescat.

Aquest sistema coordina les operacions de recerca i rescat de l’entorn marítim des del centre de control. També permet connectar-se als sistemes de control de trànsit marítim ja existents, la qual cosa juntament amb la implementació d’un sistema d’informació geogràfica permet donar suport en cas d’emergència.

Sistema de gestió de trànsit marítim i fluvial.

Aquest sistema preveu la gestió de flotes de vaixells per al transport de mercaderies i viatgers en diversos aspectes:

  • Assistència a la navegació: posicionament, rumb i velocitat.
  • Gestió del trànsit: monitoratge i seguiment dels vaixells; detecció de col·lisions.
  • Determinació del canal navegable: exploració batimètrica.
  • Informa sobre les condicions de navegació: mesurament de diverses variables (pressió, temperatura, cabal, nivell).
  • Seguretat: atenció a les alarmes dels vaixells.
  • Gestió de mercaderies, intermodalitat, traçabilitat: seguiment d’estocs en temps real, actuació coordinada de diversos mitjans de transport, traçabilitat de mercaderies valuoses, peribles o amb característiques singulars.
  • Gestió òptima de recursos: eines per a la gestió d’horaris, entrades/sortides i recursos humans i materials.
  • Plataforma multiplicació per a la gestió portuària. ShipLocus® cobreix les necessitats de les administracions i operadors portuaris en diferents àrees i serveis, permet el monitoratge i seguiment de vaixells en temps real, millorar l’optimització de la planificació portuària, la integració en el transport intermodal, la gestió d’escales, l’explotació de ports esportius i el seguiment i control d’ajudes a la navegació.

Plataforma multiplicación para la gestión portuaria.

shipLocus® cubre las necesidades de las administraciones y operadores portuarios en diferentes áreas y servicios, permitiendo la monitorización y seguimiento de buques en tiempo real, mejorar la optimización de la planificación portuaria, la integración en el transporte intermodal, la gestión de escalas, la explotación de puertos deportivos, y el seguimiento y control de ayudas a la navegación.