radiance Sistema de planificació de radioteràpia intraoperatòria (RIO)

radiance, el sistema de planificació de radioteràpia intraoperatòria (RIO), millora la seguretat de RIO, ja que permet la visualització simulada del resultat del tractament. L’especialista pot ajustar-ne els paràmetres per aconseguir el resultat previst sense haver de decidir sota pressió durant l’operació.

Presentació d'informes

L’absència d’un mètode complet i homogeni per documentar els procediments RIO és una de les principals limitacions en comparar els resultats i les complicacions d’aquesta tècnica. Quan es presenten els resultats del programa clínic RIO, els paràmetres que generalment es documenten són l’energia i els paràmetres de l’aplicador (diàmetre i angle).

radiance emmagatzema tota la informació del tractament generada amb el sistema incloent-hi no sols l’energia del feix i els paràmetres de l’aplicador sinó també la posició i orientació (en relació amb el pacient i el LINAC), la informació sobre les regions i la imatge del pacient. D’aquesta manera, el cas pot reproduir-se amb bastant facilitat.

Aquesta documentació pot emmagatzemar-se abans del tractament (en la planificació prèvia) i també després del procediment real registrant totes les modificacions finals respecte al pla original.

MPR i Reconstrucció Volumètrica

El motor gràfic 3D d’última generació proporciona una reconstrucció multiplanar (MPR) d’alta qualitat i una visualització volumètrica de la imatge del pacient en temps real. Es pot girar i fer panoràmiques o zoom sense demora.

Les superfícies d’isodosi estan superposades tant sobre imatges 2D com sobre imatges 3D.

La finestra de contrast i la taula d’opacitat poden utilitzar-se per millorar la imatge i mostrar els elements anatòmics i regions d’interès.

El pacient pot col·locar-se tant en posició supina com en decúbit pron.

Grup de Treball

Els estudis de planificació poden exportar-se a altres estacions. L’eina de visualització remota permet a l’usuari compartir el seu pla amb un altre usuari remot en temps real.

radiance és una eina de comunicació entre tots els especialistes involucrats a RIO: oncòlegs radioterapeutes, cirurgians i físics. Els usuaris poden avaluar el pla amb altres col·legues (en la mateixa estació o en una altra) abans d’executar-lo, amb la qual cosa es millora la seguretat del procediment general.

Simulació

Amb radiance, els aplicadors RIO segueixen el model i l’usuari pot manipular-los per identificar els punts d’entrada i cercar les superfícies sobre el llit tumoral per cobrir-los. L’usuari pot obtenir una estimació de la profunditat i la radiació que rebran els teixits per al diàmetre desitjat i l’angle de l’aplicador o l’energia.

L’oncòleg radioterapeuta pot trobar la solució òptima abans o durant la intervenció i així estalvia temps i pressió mentre es du a terme.

Poden carregar-se diversos estudis alhora, fet que permet la comparació de múltiples escenaris per a un mateix cas o amb altres casos. També es poden comparar els resultats previs a la planificació amb els resultats posteriors (el resultat real).

Segmentació i HDV

L’eina de segmentació s’utilitza per identificar les àrees d’interès en el procediment, és a dir, les regions a tractar, les regions a protegir i les regions que es ressequen durant la cirurgia.

Aquestes regions poden mostrar-se perfilades o eliminades de la imatge per simular el tumor ressecat. Es calcula un histograma dosi-volum (HDV) per a totes les regions marcades com de risc i permet a l’usuari optimitzar els paràmetres de tractament abans del tractament en si.

Dosimetria basada en feix filiforme

El motor de càlcul de la dosimetria a radiance es basa en una versió adaptada i validada de l’algorisme de feix filiforme utilitzat en la radioteràpia externa.

El mètode de càlcul obre una nova era en la dosimetria RIO, ja que ofereix una visió més precisa de com la radiació interactua amb el teixit i, per tant, permet un resultat terapèutic precís.

radiance permet la simulació (disseny i prova) del bol i la protecció abans del tractament real, de manera que s’elimina la incertesa.

Measurament

radiance té un grup d’eines complet per mesurar les distàncies i els angles dins l’escena amb precisió.

Avaluació clínica

Les avaluacions clíniques dutes a terme han demostrat que els usuaris de radiance assoleixen un nivell de reproducció alt, i milloren el seu coneixement sobre el procediment de radiocirurgia en si.

El pla RIO, que de vegades es defineix abans del tractament, permet la simulació de diferents escenaris i la interavaluació amb altres especialistes (oncòlegs radioterapeutes, cirurgians i físics).