radiance PRIMER PLANIFICADOR DE RADIOTERÀPIA INTRAOPERATÒRIA (RIO)

Radiance és el primer planificador de radioteràpia intraoperatòria que millora la seguretat de la radioteràpia intraoperatòria.

Intraplan radiance® millora la seguretat de RIO* en permetre la visualització simulada del resultat del tractament. L’especialista pot ajustar els paràmetres per aconseguir el resultat previst sense haver de decidir sota pressió durant l’operació. Instal·lat en hospitals de referència a Europa, Orient mitjà i els EUA.

* La Radioteràpia IntraOperatòria (RIO) consisteix en la irradiació directa del tumor o llit tumoral durant el mateix acte de la cirurgia. Aquesta tècnica permet subministrar una dosi alta de radiació a la zona afectada pel càncer, i així es preserva el teixit sa confrontant que rep una dosi mínima del tractament. És especialment efectiva per a tumors que no poden ser extrets mitjançant cirurgia o que la seva resecció és difícil encara que també pot utilitzar-se com a mitjà profilàctic com a tractament radioteràpic únic o com a reforç quan la resecció ha estat completa. S’ha emprat per tractar càncers colorectals, ginecològics, genitourinaris, pancreàtics i gastrointestinals, cerebrals, pulmó, metàstasi en vèrtebres i sarcomes d’extremitats.

PRESTACIONS PER ALS ESPECIALISTES:

radiance

- Seguretat del tractament per visualitzar la dosi que es rep en el tumor, o llit tumoral, i en els òrgans de risc.
- Personalització del tractament.
- Registre de la dosi a la zona de tractament tal com demanen els estàndards internacionals i legislacions nacionals.
- La simulació permet abordar diferents estratègies quirúrgiques i radioterapèutiques i facilita la selecció de l’opció òptima.
- Té un component formatiu que ajuda a l’adopció de la tècnica i l’avaluació de casos de complexitat elevada.

CASOS D’ÚS

radiance ha permès a GMV associar-se comercialment a empreses capdavanteres del mercat sanitari com Carl Zeiss Meditec AG i IntraOp Medical Corporation:

  • Incorporat a INTRABEAM® de Carl Zeiss Meditec AG, un dispositiu per aplicar radioteràpia intraoperatòria amb fotons de rajos X de baixa energia, que permet per les seves característiques físiques elevar l’efectivitat de la dosi de la radioteràpia aplicada, pel que fa als tractaments amb fotons d’alta energia.
  • Mobetron®, d’IntraOp Medical Corporation, equip per a tractament de radioteràpia intraoperatòria, en la qual la partícula fonamental és l’electró, que permet tractar gruixos d’uns pocs centímetres aplicant altes dosis de radioteràpia, reduint posteriorment la dosi amb gran rapidesa. 

Tots dos equips, Intrabeam i Mobetron, representen la majoria de la base instal·lada d’equips per a radioteràpia intraoperatòria.

Fulletó corporatiu ] Només en anglès

White Paper ] Només en anglès

Radiance no està aprovat o no s’ofereix en tots els mercats i l’etiquetatge i les instruccions aprovades poden variar d’un país a un altre. Per a informació relativa a un país en concret, visiteu el lloc web corresponent al país. Les especificacions del producte poden variar en disseny i prestacions com a resultat dels avenços tècnics.