Platform-art

LABORATORI ROBÒTIC AVANÇAT PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES A TERRA DE SISTEMES I OPERACIONS ESPACIALS

platform-art© és el laboratori dinàmic de GMV per donar suport i millorar la validació de tecnologies espacials GNC i equips relacionats de metrologia, amb simulació dinàmica de metrologia real en vol.

platform-art© permet l’ús de mesuraments amb sensors en bucle obert i tancat, mitjançant la recreació de perfil relatiu (absolut o a escala) de trajectòria i actitud utilitzant braços robòtics.

A platform-art©, els sensors de simulació instal·lats sobre els actuadors finals del robot experimenten la mateixa cinemàtica relativa i produeix els mateixos mesuraments que en un entorn espacial, inclosa la majoria dels efectes espacials més importants, com a il•luminació i pertorbacions. En la configuració estàndard està inclosa l’aviònica representativa espacial a temps real.

platform-art© permet, per tant, la realització de proves a terra al més alt nivell de tecnologies i equips GNC abans del seu llançament a l’espai. S’aconsegueix així una reducció substancial dels riscos de la seva aplicació posterior en missions operacionals (una gran part d’aquestes, missions amb poca probabilitat de repetició o duplicació en cas de problemes). També es pot utilitzar per a la validació de sensors i programari GNC.
 

Utilitzi allò que necessiti: configuració adaptada a les seves necessitats específiques

FULLET