gncde Galeria de vídeos

gncde és la solució completa de GMV per al disseny i el desenvolupament de sistemes de Guiatge, Navegació i Control. GNCDE consta d’una interfície gràfica avançada d’usuari, un paquet d’eines auxiliars, plantilles de mostra de missions i llibreries de models amb diferents nivells de fidelitat de representació.

L’eina de Disseny de Controladors i Estimadors Automàtics ajuda en el procés de síntesi i anàlisi d’un compensador o un observador d’estat per al problema del control. És capaç de treballar amb les representacions de models en planta obtingudes de la plantilla d’anàlisi i disseny o amb models en planta importats de l’espai de treball Matlab, fitxers binaris Matlab o fitxers de dades ASCII. Ofereix capacitats completes de síntesi i anàlisi de controladors: CISO i MIMO (tècniques de control Classic i Robust).

La CAD-Tool ha estat desenvolupada per donar suport a les anàlisis de pertorbació orbital en un model geomètric de la nau espacial. L’eina CADTool proporciona tant un model CAD de nau espacial (especificació, importació i visualització) com la computació de les pertorbacions basada en aquest model.

L’eina d’Anàlisi de Covariança està dissenyada per fer anàlisis de propagació de covariança. Aquesta eina permet treballar amb models LTI o models LTV (facilitats per l’usuari) que poden representar la dinàmica de la nau, dels seus sensors i de les funcions GNC (estimador i control) que tanquen el circuit de control.

L’eina d’Anàlisi Monte Carlo permet la realització de simulacions paramètriques i estadístiques Monte Carlo en plantilles GNCDE. MC-Tool és una eina d’enorme utilitat per a l’anàlisi de les funcions GNC i la sensibilitat a la incertesa de paràmetres, a més d’optimitzar paràmetres de disseny. També és molt valuosa per a l’avaluació de prestacions i la identificació de riscos.

L’eina d’Anàlisis Estadístiques és una funcionalitat clau per a l’avaluació detallada de les prestacions del sistema GNC i per a l’avaluació de la sensibilitat dels criteris de rendiment respecte de determinats paràmetres GNC o de la missió. STAT-Tool dóna suport a la computació i exhibició de factors de mèrit mitjançant diferents tipus de gràfics especialitzats per a una àmplia varietat d’anàlisis estadístiques.