ERS

ERS és un sistema complex de gravació, enviament, processament, emmagatzemament i transmissió de dades de l’entorn pesquer (captura, desembarcament, vendes i transbord) d’acord amb la legislació de la UE. El diari electrònic de bord és un dels elements clau del sistema ERS. El diari electrònic es fa servir per enregistrar i transmetre les operacions de pesca per mitjà d’un canal de comunicacions fiable. El capità del vaixell gestiona la informació del vaixell pesquer i la seva transmissió a les Autoritats dels Estats Membres. Serà finalment en aquests on s’enregistrin els detalls de les operacions dels vaixells pesquers en una base de dades.

El sistema ERS per a la gravació i transmissió de vendes porta operatiu des de gener de l'any 2009, segons els reglaments sobre el registre i la transmissió electrònica d’activitats pesqueres de la Comissió de la Unió Europea.

A més, els vaixells pesquers de la Unió Europea superiors a 24 metres d’eslora requereixen l'ús del diari electrònic de bord diàriament des de començaments del 2010.El mateix requeriment s'aplica als vaixells més grans de 15 metres d'eslora des de Juliol de 2011

GMV proveeix la seva experiència com a consultor dins el sector pesquer i proveïdor de tecnologia de centres de control. D’aquesta manera GMV desenvolupa diferents aplicacions de gestió i serveis en el marc de l’operativa actual de treball de la inspecció, seguiment, vigilància, sancions i monitoratge de les flotes pesqueres a la Unió Europea.

Dins el sistema ERS, GMV dissenya, desenvolupa i desplega una plataforma basada en arquitectura SOA per a la gestió dels diaris de bord generats pels diferents vaixells dins la flota pesquera. El sistema implementat per GMV permet la recepció i gestió de tots els missatges generats pels capitans dels vaixells en temps real, tractament de la informació amb la seva gravació en base de dades, reexpedició dels missatges de forma estructurada als diferents països membres sota certes pautes preestablertes i confirmació de lliurament de tota la informació transferida. Una interfície basada en WEB desenvolupada per GMV permet la visualització, el monitoratge i el control de tots els diaris tractats per part de l’Administració central responsable del seguiment.