antari TELE REHAB

Aplicar la tecnologia per desenvolupar nous programes de rehabilitació personalitzats per a cada pacient

Els sistemes sanitaris dels països desenvolupats s’enfronten a una sèrie de reptes que estan condicionant de manera essencial la seva evolució. D’una banda, l’envelliment de la població a causa de l’augment d’esperança de vida i a la disminució de la natalitat, l’estil de vida de la població que contribueix inexorablement a un augment de les patologies cròniques i degeneratives associades a situacions discapacitadores i la contínua expansió de les capacitats que ofereix la medicina gràcies als avenços en investigació en ciències de la vida i tecnologies biomèdiques. En aquest context no ens hem d’oblidar de la sostenibilitat, un altre gran repte per als sistemes sanitaris, cada cop més qüestionada en haver-hi una demanda creixent per part dels ciutadans de millors serveis i prestacions, dins una política de despesa que no pot créixer més.

Afrontar aquesta situació comportarà una reenginyeria dels sistemes sanitaris basada en els principis generals de la reenginyeria de processos on les tecnologies de la informació i la comunicació tindran un paper primordial.

La solució de GMV en l’àmbit de la rehabilitació té com a objectiu assentar les bases científiques i tecnològiques per a la rehabilitació del segle XXI, que permetin respondre als reptes de sostenibilitat i eficiència a què s’enfronten la nostra societat, mitjançant la generació de coneixement útil relacionat amb les noves tecnologies, infraestructures i serveis, de manera que sigui possible fer una teràpia rehabilitadora ubliqua basada en l’evidència, afavorint la creació d’una base de dades de coneixement capaç de proposar les millors teràpies.

La rehabilitació és una disciplina clau en el nou escenari de salut universal, on cal disminuir al màxim la repercussió de les malalties, recuperar capacitat funcional i generadora de riquesa, i permetre un creixement sostenible de la medicina cap al descobriment de noves teràpies, gràcies a una gestió cada cop més eficient dels recursos. La solució de GMV en l’àmbit de la rehabilitació dota els ciutadans i els professionals mèdics de més coneixement, noves habilitats i noves eines que ajuden a universalitzar i gestionar millor els processos associats a la rehabilitació i que contribueixen a aconseguir una rehabilitació basada en l’evidència.