GMV participa al projecte back up en qualitat de líder industrial i soci tecnològic, amb la seva plataforma Antari Home Care

GMV participa al projecte back up en qualitat de líder industrial i soci tecnològic
La plataforma desenvolupada per GMV recull dades de pacients amb mal d’esquena i coll, els harmonitza i ofereix conclusions als especialistes per dissenyar tractaments personalitzats i monitorar l’evolució de la malaltia.

Diferents estudis fets a la Unió Europea determinen que el dolor cervical i lumbar és la principal causa de discapacitat arreu del món, i figura com el més discapacitador en l’activitat quotidiana de l’individu (prop del 70 % dels adults experimenten dolor cervical o lumbar en algun moment de la seva vida). D’altra banda, els professionals sanitaris en general necessiten més informació per a un monitoratge i seguiment adequats i per poder predir amb seguretat el resultat d’un tractament.

Aquesta realitat justifica que la Unió Europea, a través dels seus programes de recerca, hagi impulsat el projecte Back-UP (Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain) amb l’objectiu de desenvolupar una eina tecnològica que permeti un maneig i seguiment més eficaç i eficient dels pacients amb aquesta mena de malalties. En el projecte, que coordina l’Institut de Biomecànica de València, hi participen onze entitats, entre les quals figura GMV en qualitat de líder industrial i soci tecnològic.

GMV acaba de desplegar la seva plataforma de medicina no presencial Antari Home Care en la qual s’integren models predictius que permeten a l’especialista avaluar el risc que el pacient desenvolupi mal d’esquena en 2 i 6 mesos, i anticipar quina serà la seva capacitat funcional en aquest període de temps, així com la probabilitat que tingui una baixa laboral en els pròxims 6 mesos. La plataforma de GMV Antari Home Care treballa amb models predictius desenvolupats pels socis del projecte que es basen en la representació digital d’informació clínica multidimensional, que inclou dades personals, de salut física i psicològica, factors conductuals i socioeconòmics amb incidència en un possible dolor cervical i lumbar. També preveu paràmetres fisiològics del pacient, així com factors de risc en el lloc de treball i estil de vida en general per ajudar a extreure evidència clínica.

S’espera que Back-UP permeti maximitzar els beneficis aportats pel tractament, així com reduir el sobretractament i el mal associat en aquells que presenten un perfil de risc baix. Aquesta eina permetrà, a més, reduir els costos assistencials relacionats amb el dolor cervical i lumbar i una cosa també molt rellevant, augmentarà la productivitat en el lloc de treball amb tot el que això comporta en termes d’eficiència i competitivitat.

* Back-UP és un projecte que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 777090.

GMV participa al projecte back up en qualitat de líder industrial i soci tecnològic