Castella i Lleó confia a GMV el Transport a la Demanda fins al 2018

La Conselleria de Foment i Medi Ambient de Castella i Lleó ha decidit prorrogar el contracte, adjudicat a GMV el 2004, per a la gestió i el manteniment del programa de Transport a la Demanda de Castella i Lleó fins al març de 2018.

El 2004, la Conselleria de Foment i Medi Ambient va arribar a la conclusió que un servei de transport públic tradicional, amb horaris fixos i rutes predeterminades, no resultava adequat per a aquesta regió rural dispersa i amb poca demanda; al contrari, era econòmicament inviable i poc interessant. Per permetre la mobilitat de la població en aquestes àrees i promoure la inclusió social va ser necessària la implantació d’un nou tipus de transport, amb un cost racional i que oferís més cobertura territorial i nivells de servei adequats. En aquest context, un sistema flexible com és el transport a la demanda de GMV va resultar la millor opció de mobilitat per a la zona.

El sistema de transport a la demanda a Castella i Lleó, que va començar la seva validació d’ús a través d’una zona pilot al Barco de Ávila, és un sistema original i pioner a Europa, que permet que les connexions entre nuclis de població es facin a la carta adaptant l’oferta a la demanda.

Transport a la Demanda I

La solució de GMV consta d’un Centre de Gestió del Transport on les peticions de transport són recollides via telèfon/web en mode planificat o temps real, i així es genera de manera automàtica la planificació del servei. Els serveis sol·licitats es notifiquen als operadors de transport i posteriorment es fa en línia el seguiment corresponent del transport, comptant en tot moment l’usuari amb informació sobre possibles incidències del servei a través de panells en determinats pobles de les rutes de transport.

A més, s’inclou una plataforma tecnològica en temps real, que inclou equips embarcats amb receptor GPS i mòdem GPRS als vehicles, panells interactius d’informació en les diferents localitats que avisen l’usuari del temps que falta per a l’arribada del vehicle, de l’existència d’incidències o retards, etc., així com eines Web per a la realització de reserves.

Una part molt important del projecte és la comunicació directa que hi ha entre l’usuari final del sistema de Transport a la Demanda i l’Administració a través de la central de reserves (ubicada a les instal·lacions de GMV a Boecillo). N’hi ha prou que els usuaris del servei truquin a un telèfon i els autobusos faran la seva ruta parant únicament en aquelles localitats on hi hagi una petició.

Transport a la Demanda II

Com a novetat, el projecte va incorporar el 2013 un servei de prestació conjunta dels serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general i els serveis de transport d’ús especial d’escolars. Aquest servei inclou 269 rutes i prop de 100 localitats beneficiades.

El 2016, per la complexitat operativa i amplitud geogràfica del projecte, aquest nou sistema de gestió del transport públic s’ha convertit en una eina fonamental per millorar el servei proposat optimitzant els recursos emprats. Actualment, el model de Transport a la Demanda de Castella i Lleó inclou 810 rutes que donen servei a més d’un milió d’habitants de 3.557 localitats de Castella i Lleó. Des de la seva implantació suma uns 3 milions de viatgers i dóna servei a més de 105 zones de la Comunitat.

A Europa, GMV també ha implantat un sistema similar a Portugal, demostrant l’eficàcia i la rendibilitat d’aquesta modalitat de transport públic en el medi rural.