przetwarzanie danych i sygnałów

Cykl wywiadowczy zapewnia uproszczony model do przeprowadzania operacji wywiadowczych i ustala podstawy terminologii, taktyki, techniki oraz standardyzacji procedur. Cykl wywiadowczy obejmuje następujące etapy:

Planowanie i kierowanie. Wywiad planowany jest jako część zintegrowanego planowania na wypadek ewentualnych sytuacji kryzysowych dla danego scenariusza. Przy planowaniu wykorzystywane są prawdopodobne scenariusze zagrożeń. Informacje dla wywiadu planowania operacji obejmują zaktualizowane i dostosowane do scenariusza zagrożeń oraz przydzielenie sił wywiadowczych dopasowane do danych geograficznych, charakteru zagrożenia, środowiska operacyjnego oraz przydzielonych zasobów.
 

Zbieranie informacji. W trakcie etapu zbierania, zbierane są informacje dotyczące przeciwnika i otoczenia. Wszystkie zebrane surowe dane są dostarczane w bezpieczny sposób do odpowiednich części odpowiedzialnych za przetwarzanie i eksplorację danych.
 

Przetwarzanie i eksploracja danych. W trakcie tego etapu, surowe informacje są przekształcane na informacje gotowe do wykorzystania przez analityków wywiadu w fazie wytwarzania. Działania w ramach przetwarzania i eksploracji obejmują początkową interpretację obrazów, przetwarzanie i korelowanie danych, tłumaczenie i deszyfrowanie dokumentów oraz przekazywanie wyników do części odpowiedzialnych za wytwarzanie.
 

Analiza informacji i wytwarzanie. Na etapie analizy i wytwarzania, wszystkie dostępne przetworzone informacje zostają zintegrowane, przeanalizowane, ocenione i zinterpretowane, dzięki czemu wytwarzany jest produkt spełniający wymagania wywiadowcze.
 

Produkty otrzymywane przez Wywiad można podzielić na sześć kategorii:

 • Instrukcje i Ostrzeżenia.
 • Bieżący Wywiad.
 • Ogólny wywiad wojskowy.
 • Wywiad dotyczący konkretnych celów.
 • Nauka i technologia.
 • Kontrwywiad.
   

Przekazywanie i integracja danych. W tej fazie informacje są dostarczane do użytkowników i przez nich wykorzystywane.
 

Ocena i reakcja. W trakcie tego etapu sposób, w jaki wypełnione zostały wcześniejsze etapy, jest oceniany, co pozwala na udoskonalanie cyklu.
 

 

Firma GMV rozwinęła następujące umiejętności technologiczne w tej dziedzinie:

 • Rozwój ośrodków przetwarzania danych z zastosowaniem technik eksploracji danych
 • Opracowywanie modeli danych wywiadowczych
 • Tworzenie aplikacji scalających dane
 • Rozwój systemów do automatycznej analizy i oceny sygnałów telekomunikacyjnych