Sistemes de Seguiment i Gestió de vehicles de Seguretat

GMV empra la seva eina de gestió de recursos mòbils hegeo® per implementar sistemes de seguiment tant de vehicles com de persones aplicats a forces de seguretat. Juntament amb la plataforma modular hegemonia, composta d'un mòdul gestor de comunicacions, un mòdul GIS, un mòdul de despatx de recursos i gestió de flota i un mòdul d'històrics i explotació de les dades, aquests sistemes es complementen amb una sèrie de dispositius mòbils que faciliten la tasca de les forces de seguretat com ara equips de localització basats en GPS + comunicacions GPRS / PMR / Trunking / TETRA / tetrapolar, sistemes d'oficina mòbil dotats d'equips tipus PDA o tablet PC amb aplicacions de despatx i informes, gestió de denúncies, GIS, etc, impressores i en general qualsevol tipus de dispositiu embarcat.
 

Al centre de control, els sistemes de GMV són integrables amb altres sistemes com bases de dades policials, sistemes de gestió de trucades, sistemes de gestió de denúncies, etc.