Processament de Dades i Senyals

El Cicle d’Intel·ligència proporciona un model simplificat de com es duen a terme les operacions d’intel·ligència i estableix els fonaments per normalitzar una terminologia, tàctiques, tècniques i procediments. El Cicle d’Intel·ligència està compost de les fases següents:

Planificació i Direcció. Com a part d’un planejament integrat, per a possibles crisis en un escenari, es fa el planejament d’Intel·ligència. Per a aquest esforç de planejament s’utilitzen els escenaris d’amenaça més probable. La informació d’Intel·ligència del Pla d’Operacions inclou un escenari d’amenaça actualitzat i ajustat i un annex d’intel·ligència adaptat a l’àrea geogràfica, naturalesa de l’amenaça, àmbit de les operacions i forces assignades.

Recollida d’informació. Durant la fase de recollida es recull informació relativa a l’adversari i a l’entorn. La informació crua recollida és lliurada per mitjans segurs als elements de procés i explotació apropiats.

Processament i explotació de les dades. Durant aquesta fase, la informació crua és convertida en informació llesta per al seu ús pels analistes d’intel·ligència en la fase de producció. Les accions de processament i explotació inclouen: interpretació inicial d’imatges, conversió i correlació de dades, traducció de documents i desxifrat, així com informar els resultats als elements de producció.

Anàlisi i Producció d’Informació. Durant la fase d’anàlisi i producció, tota la informació processada disponible és integrada, analitzada, avaluada i interpretada per crear productes que satisfan els requisits d’intel·ligència.

Els productes obtinguts per la Intel·ligència es classifiquen en sis categories:

  • Indicacions i Avisos.
  • Intel·ligència actual.
  • Intel·ligència Militar General.
  • Intel·ligència d’Objectius.
  • Científica i Técnica.
  • Contraintel·ligència.

Disseminació i Integració de la Informació. Durant aquesta fase, la informació és lliurada a i utilitzada pels usuaris.

Avaluació i realimentació. Durant aquesta fase, s’avalua com s’han executat les fases anteriors a fi i efecte de perfeccionar el cicle.

En aquest camp, GMV ha desenvolupat les competències tecnològiques següents:

  • Desenvolupament de centres de processament de dades amb aplicació de tècniques de data mining.
  • Desenvolupament de models de dades d'intel.ligència.
  • Desenvolupament d’aplicacions de fusió de dades.
  • Desenvolupament de sistemes d’anàlisi i avaluació automàtica de senyals de telecomunicacions.